​ទោះបីជា​ឆ្មា​ក្តី​ ក៏​ខ្ញុំនេះ​កាច់រាង​មិន​ឲ្យ​ចាញ់​លោក​ទេ​! ប្រិយមិត្ត​កំសាន្ត​ជាមួយ​កម្រង​រូបភាព​
 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.