អាកាសធាតុ​ក្ដៅ​បែប​នេះ បើ​បាន​ហែល​ទឹក​លេង​មិន​ដឹង​ជា​សប្បាយ​យ៉ាង​ណា​ទេ។ តែ​មុន​នឹង​ហែល​ទឹក​អ្នក​ត្រូវ​គិត​ពី​ឈុត​ហែល​ទឹក​ជា​មុន​សិន។ នឹក​ដល់​ឈុត​ហែល​ទឹក nob70...

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.